Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nakielnicy

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Gmina Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dla OSP w Nakielnicy. Planowany do zakupu samochód cechował się będzie znacznie lepszymi parametrami oraz możliwościami technicznymi, w tym także w zakresie dodatkowego wyposażenia oraz możliwości instalacji wyposażenia będącego już w posiadaniu jednostki. W wyniku realizacji tego projektu nastąpi znaczące wzmocnienie potencjału oraz zapewnienie zwiększenia gotowości bojowej OSP Nakielnica w zakresie przeciwdziałania, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacją miejscowych zagrożeń.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zmiany klimatyczne i związane z nimi zjawiska ekstremalne, jak fale upałów, huragany, podtopienia itp. wymagają szczególnego zwrócenia uwagi na grupy społeczne szczególnie wrażliwe ze względu na wiek, stan zdrowia lub status materialny. Odrębną grupę stanowią osoby pokrzywdzone w wyniku gwałtownych zjawisk, w przypadku których niezbędne będzie wdrożenie doraźnych mechanizmów pomocy. Dlatego w oparciu o doświadczenia z ostatnich lat związane z występowaniem na naszym terenie znacznie zwiększonej liczby pożarów, wypadków komunikacyjnych, suszy oraz potrzebę zabezpieczania różnorodnych imprez masowych konieczne jest wzmocnienie potencjału służb ratowniczych rozumiane, jako efektywne wyposażenie jednostek ochotniczej staży pożarnej w sprzęt nowoczesny, sprawny i pewny. Tylko w takim wypadku istnieje możliwość skutecznego prowadzenia działalności statutowej OSP w Nakielnicy oraz zapewnienia 100% gotowości bojowej. Rezultatem wsparcia naszej jednostki ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych będzie znacząca poprawa skuteczności jej działania, w tym lepsza gotowość do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk i katastrof oraz szybsze dotarcie do miejsca zdarzenia. Ogromy postęp cywilizacyjny i technologiczny zmienił w sposób istotny specyfikę zagrożeń, z jakim musi zmagać się Straż Pożarna, jednostki muszą być coraz lepiej wyposażone, co wynika z faktu, że z roku na rok zostają zaostrzone kryteria, jakie powinny spełniać jednostki OSP. Bardzo zły stan techniczny posiadanego przez naszą jednostkę OSP samochodu ratowniczo-gaśniczego i ograniczone możliwości instalacji w nim niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego powodują wysoką awaryjność posiadanego pojazdu oraz ograniczone możliwości reagowania na pojawiające się zagrożenia. Wielofunkcyjny specjalistyczny sprzęt ratowniczy jest konieczny ze względu na zapewnienie koniecznej ochrony i bezpieczeństwo przed zagrożeniami spowodowanymi siłami natury. Podstawowym naszym zadaniem będzie ograniczanie skutków pożarów, w tym zarówno ochrona życia ludzkiego, ochrona dobra materialnego mieszkańców, jak i ograniczenie negatywnych skutków pożarów na środowisko przyrodnicze (zarówno faunę i florę).


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Jednostka OSP w Nakielnicy jest jedną z efektywniej działających jednostek OSP na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Średnia wyjazdowość na akcje na przestrzeni ostatni kilku lat wynosi ok. 50 akcji w ciągu roku, z czego w minionym roku 2019 wyjazdów na akacji odnotowaliśmy znacznie ponad 60, co plasuje nas na drugim miejscu w Gminie. Nasza drużyna strażacka jest niezwykle aktywna, a druhowie odpowiedzialni i zaangażowani, nigdy nie ignorują żadnych wezwać i zawsze, nawet w dni świąteczne oraz w porze nocnej zbiera się zespół gotowy ruszyć na wezwanie. Biorą udział w akcjach na terenie całej gminy Aleksandrów Łódzki, a w przypadku znaczących katastrof również podejmują swe działania na terenie powiatu np. pożar lasu w Grotnikach, pożar składowiska śmieci w Zgierzu, gdzie uczestniczyli w kilkudniowej akcji gaśniczej. Realizacja w/w projektu tj. zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo -gaśniczego dla OSP w Nakielnicy znacząco i realnie zwiększy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszej Gminy, ochroni zdrowie i życie oraz dobytek i dorobek ludzi, a także przyrodę, w tym faunę i florę znajdującą się w naszym regionie. Posiadanie sprawnego, nowoczesnego oraz bardzo dobrze wyposażonego wozu bojowego poprawi jeszcze bardziej efektywność działania jednostki OSP Nakielnica - wpłynie na zwiększenie potencjału technicznego w/w OSP, na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwo strażaków oraz na ochronę i bezpieczeństwo przed zagrożeniami spowodowanymi siłami natury, a w szczególności na ograniczanie skutków pożarów.