Klauzula informacyjna RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Z Administratorem danych można skontaktować się pisemnie kierując korespondencję na adres jego siedziby tj. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, lub adres poczty elektronicznej: gmina@aleksandrow-lodzki.pl lub telefonicznie (42) 270 03 00.
  • Można skontaktować się również z powołanym przez administratora inspektorem ochrony danych – Dorotą Różycką - pisząc na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, pl. Tadeusza Kościuszki 2, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub wysyłając e-maila na adres: iod@aleksandrow-lodzki.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach wdrożenia Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok (zgłaszanie projektów zadań, weryfikacja zgłoszonych zadań, głosowanie, ogłoszenie wyników), na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały nr nr XXXV/268/21 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/255/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2021 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 i przepisów wykonujących uchwałę.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: członkowie Zespołu Konsultacyjnego powołanego przez Administratora danych; upoważnieni pracownicy Administratora danych; dostawcy usług internetowych i informatycznych, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych; organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
  • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego, przez okres 30 dni od momentu wyłonienia zwycięskich projektów. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
  • W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zgłoszenia projektu i głosowania na wybrane projekty.