Aleksandrowski
Budżet Obywatelski
2018

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda Aleksandrowski Budżet Obywatelski?

Aleksandrowski Budżet Obywatelski 2018 składa się z czterech etapów:

1/ zgłaszanie projektów zadań od 9 do 18 kwietnia 2018 r.

2/ weryfikacja zgłoszonych projektów do 28 kwietnia 2018 r.

3/ głosowanie na pozytywnie zaopiniowane projekty od 29 kwietnia do 8 maja 2018 r. (punkty konsultacyjne czynne od 9 maja)

4/ ogłoszenie wyników 9 maja 2018 r.

Jak zgłosić swój pomysł?

Propozycję zadania należy zgłosić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: aleludzki.pl. Można zrobić to w domu lub, w przypadku problemu z wypełnieniem, odwiedzić Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w godzinach pracy lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym
w innym dogodnym terminie.

Kto i ile projektów zadań może zgłosić?

Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania może złożyć maksymalnie dwa projekty – po jednym w każdej kategorii: projekty inwestycyjne oraz projekty miękkie (społeczne). Uprawnieni, zarówno do zgłaszania projektów, jak również głosowania są wszyscy zameldowani mieszkańcy gminy.
W przypadku osób małoletnich potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego udzielana poprzez wypełnienie odpowiednich pól elektronicznego formularza.

Dlaczego należy podać swoje dane osobowe i kontaktowe przy wypełnianiu formularza?

Jest to wymóg formalny, aby wniosek został rozpatrzony. Dane kontaktowe są potrzebne, gdy zaistnieje potrzeba doprecyzowania zgłoszonej propozycji. Umożliwi to kontakt z wnioskodawcą w przypadku, gdy coś będzie nieściśle lub nieprecyzyjnie określone i tym samym może zapobiec odrzuceniu wniosku na etapie jego weryfikacji.

Jak prawidłowo opisać zgłaszany projekt?

Najlepiej zrobić to wyczerpująco – wypełnić wszystkie pole formularza w taki sposób, by Zespół Konsultacyjny mógł bez problemu odczytać nasze intencje. Przy każdym polu do wypełnienia napisane jest jaką informację należy podać. W przypadku nazwy projektu starajmy się, by była ona prosta i zrozumiała dla każdego. Nie będzie z tym problemu w przypadku dużych inwestycji, jakimi są np. budowa chodnika czy wykonanie oświetlenia, bo wtedy należy podać czynność, o którą nam chodzi i jej lokalizację, np. Naprawa nawierzchni przy ulicy… W przypadku projektów społecznych, gdzie można zgłaszać wszelkie inicjatywy, których celem jest ogólnie pojęta integracja mieszkańców, a więc np. koncerty, warsztaty, pokazy czy prelekcje, dobrze zadbać o „chwytliwą” nazwę. Czemu warto to zrobić? Może okazać się to pomocne już na etapie głosowania, jeśli nasz projekt przejdzie pozytywnie ocenę Zespołu Konsultacyjnego. Wtedy odpowiednia nazwa może zachęcić do wyboru danej propozycji.

Czy należy znać dokładny koszt proponowanego projektu?

W formularzu wystarczy podać orientacyjną wycenę. Informacja ta usprawni pracę Zespołu Konsultacyjnego. Szacowana wartość zgłaszanego projektu ustalana jest i tak przez Zespół Konsultacyjny. Należy pamiętać jednak o tym, że wartość zgłaszanego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł, a projektu społecznego 50 000 zł.

Czy, oprócz wniosku, wymagane są dodatkowe dokumenty?

To zależy od projektu, jaki został zgłoszony. W regulaminie przewidziane zostały dwa rodzaje oświadczeń:
1/ oświadczenie o ogólnodostępności — To oświadczenie podmiotu uprawnionego do reprezentowania placówki oświatowej lub innej jednostki, nad którą nadzór sprawuje Gmina Aleksandrów Łódzki, określające zasady korzystania z projektu z zachowaniem zasady ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki. Należy dołączyć je, gdy obiekt nie jest ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, zgodnie z założeniami Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

2/ oświadczenie właściciela/zarządcy terenu, którego właścicielem/zarządcą nie jest Gmina Aleksandrów Łódzki na dysponowanie terenem w zakresie niezbędnym do realizacji projektu.

Jeśli w przypadku zgłoszenia, wymagane jest któreś z powyższych oświadczeń, należy przesłać je w formie skanu jako załącznik do zgłoszonego projektu. W przypadku problemu z zeskanowaniem oświadczenia można zrobić to w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Jakich projektów nie można składać?

Nie przejdą pozytywnie oceny projekty:

1) które nie zaspokajają zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących zadania własne gminy, określone w szczególności w artykule 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach;

2) których szacowany koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż przewidziany dla poszczególnych kategorii:

  1. „Projekty inwestycyjne” — maksymalnie 200 000 zł,
  2. „Projekty miękkie-społeczne” — maksymalnie 50 000 zł;

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania;

4) których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania w stosunku do wartości proponowanego zadania;

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;

6) które zakładają realizację jedynie części zadania (np. części projektowej bez środków na wykonanie);

7) które nie spełniają warunku ogólnodostępności w zakresie korzystania przez wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.

 Co się dzieje z projektem po jego złożeniu?

Każdy złożony projekt przechodzi weryfikację przez Zespół Konsultacyjny pod względem merytorycznym, formalnym, prawnym oraz kosztów jego realizacji. Pozytywnie zaopiniowane projekty są dopuszczone do głosowania. Propozycje wszystkich zgłoszonych zadań otrzymają znaczniki „przyjęty” i „nieprzyjęty” oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej aleludzki.pl. Przy każdym odrzuconym projekcie podany zostanie powód niezakwalifikowania do etapu głosowania. Natomiast każdy „przyjęty” projekt otrzyma losowo wybrany numer, który zadecyduje o jego miejscu na liście do głosowania.

Jak przebiega głosowanie?

Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki. W przypadku osoby małoletniej potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, udzielana poprzez wypełnienie odpowiednich pól elektronicznego formularza. Elektroniczny formularz będzie można wypełnić samodzielnie lub w jednym z punktów konsultacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy. Każdy głosujący, w ramach głosowania, może wskazać dowolną liczbę projektów, których łączna wartość nie będzie przekraczała 1 000 000 zł. Aby głosowanie było ważne, należy wskazać przynajmniej jeden projekt.

 Wykaz punktów konsultacyjnych

  • Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim (ratusz) – czynny od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00;
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Dmowskiego 1 – w godzinach pracy;
  • Szkoła Podstawowa w Rąbieniu – w dni robocze od godziny 8:00 do 14:00;
  • Szkoła Podstawowa w Bełdowie – w dni robocze od godziny 8:00 do 14:00;
  • Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj – w dni robocze od godziny 8:00 do 14:00;
  • Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PIAP) w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Machulskiego 1 lok. 3 – w godzinach pracy;
  • Dom Dziennego Pobytu „Wrzos” w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Warszawska 10 – w godzinach pracy.

W razie dodatkowych pytań…

Zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim osobiście — pl. Kościuszki 4, pok. 4 i 4 a lub telefonicznie pod numerami: 42 27 00 334, 42 27 00 315. Punkt Konsultacyjny czynny w dniach 9-18 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu.