Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić swój pomysł ?

Propozycję zadania należy zgłosić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: aleludzki.pl . Można zrobić to w domu lub, w przypadku problemu z wypełnieniem, odwiedzić Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (Plac Kościuszki 4) w godzinach pracy lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 42 270 03 15 lub 42 270 03 34) w innym dogodnym terminie.

Kto i ile projektów zadań może zgłosić ?

Każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki może złożyć maksymalnie dwa projekty – po jednym w każdej kategorii: projekty inwestycyjne oraz projekty miękkie - społeczne.

W przypadku osób małoletnich potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego udzielana poprzez wypełnienie odpowiednich pól elektronicznego formularza.

Czym różni się projekt inwestycyjny od projektu społecznego-miękkiego?

Te duże inwestycje można określić jako te, które wiążą się ze stałą ingerencją w przestrzeń publiczną. Najprościej je zdefiniować, odpowiadając sobie na pytanie, czy ten pomysł na trwałe zmieni obszar, którego dotyczy. Do puli projektów inwestycyjnych należy zaliczyć wszelkie remonty oraz budowy dróg czy oświetlenia. Ale to nie tylko te najbardziej kosztowne projekty. Wnioskowanie o postawienie dodatkowej ławki czy kosza na śmieci w parku, to także zadanie inwestycyjne. Natomiast wszelkie pomysły, których celem będzie integracja mieszkańców, a więc np. koncerty, warsztaty, pokazy należą już do tej drugiej puli projektów społecznych-miękkich.

Uwaga! Jeśli nie mamy pewności, do jakiej kategorii zakwalifikować dane zadanie, zawsze można się zwrócić o pomoc do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Dlaczego należy podać swoje dane osobowe i kontaktowe przy wypełnianiu formularza ?

Jest to wymóg formalny, aby wniosek został rozpatrzony. Dane kontaktowe są potrzebne, gdy zaistnieje potrzeba doprecyzowania zgłoszonej propozycji. Umożliwi to kontakt z wnioskodawcą w przypadku, gdy coś będzie nieściśle lub nieprecyzyjnie określone i tym samym może zapobiec odrzuceniu wniosku na etapie jego weryfikacji. Może zaistnieć także sytuacja, gdy dwa lub więcej wniosków będą obejmowały ten sam zakres działań i wtedy będzie możliwość wypracowania wspólnego stanowiska.

Jak prawidłowo opisać zgłaszany projekt ?

Najlepiej zrobić to wyczerpująco – wypełnić wszystkie pole formularza w taki sposób, by Zespół Konsultacyjny mógł bez problemu odczytać nasze intencje. Przy każdym polu formularza do wypełnienia napisane jest jaką informację należy podać. W przypadku nazwy projektu starajmy się by była ona prosta i zrozumiała dla każdego. Nie będzie z tym problemu w przypadku dużych inwestycji jakimi są m.in. budowa chodnika czy wykonanie oświetlenia, bo wtedy należy podać czynność, o którą nam chodzi i jej lokalizację, np. Naprawa nawierzchni przy ul. ….. W przypadku projektów społecznych, gdzie można zgłaszać wszelkie inicjatywy, których celem jest ogólnie pojęta integracja mieszkańców, a więc np. koncerty, warsztaty, pokazy czy prelekcje, dobrze zadbać o „chwytliwą” nazwę. Czemu warto to zrobić? Może okazać się to pomocne już na etapie głosowania, jeśli nasz projekt przejdzie pozytywnie ocenę Zespołu Konsultacyjnego. Wtedy odpowiednia nazwa może zachęcić do wyboru danej propozycji.

Czy należy znać dokładny koszt proponowanego projektu ?

W formularzu można podać nawet orientacyjną wycenę. Należy pamiętać o tym, że wartość zgłaszanego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł, a projektu społecznego 50 000 zł. Wycena podana przez zgłaszającego usprawni pracę Zespołu Konsultacyjnego, który i tak sprawdza czy projekt mieści się w podanym przedziale cenowym i dokonuje ostatecznej weryfikacji kosztorysu.

Zgłaszający może również skontaktować się z  właściwym rzeczowo wydziałem w celu uzyskania potrzebnych informacji nt. kosztów realizacji danego pomysłu. W przypadku projektów inwestycyjnych należy kontaktować się z Wydziałem Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (wykaz nr tel. i adresów e-mail: https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=3471), a w przypadku projektów społecznych-miękkich – z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą (wykaz nr tel. i adresów e-mail: https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=3730)

Czy, oprócz wniosku, wymagane są dodatkowe dokumenty ?

To zależy od projektu, jaki został zgłoszony. W regulaminie przewidziane zostały dwa rodzaje oświadczeń:

1/oświadczenie podmiotu uprawnionego do reprezentowania placówki, dotyczące ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki. Oświadczenie to dołącza się w przypadku zgłoszenia projektu przewidzianego do realizacji na terenie placówek oświatowych lub innych jednostek, nad którymi nadzór sprawuje Gmina

2/oświadczenie właściciela/zarządcy terenu, którego właścicielem/zarządcą nie jest Gmina Aleksandrów Łódzki  na dysponowanie terenem w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszonego projektu

Jeśli w przypadku zgłoszenia, wymagane jest któreś z powyższych oświadczeń, należy przesłać je w formie skanu jako załącznik do zgłoszonego projektu. W przypadku problemu ze zeskanowaniem oświadczenia można zrobić to w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Jakich projektów nie można zgłaszać ?

Nie przejdą pozytywnie oceny projekty:

1) które nie zaspokajają zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących zadania własne gminy, określone w szczególności w artykule 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach;

2) których szacowany koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż przewidziany dla poszczególnych kategorii:

a)„Projekty inwestycyjne” – maksymalnie 200 000 zł,

b)„Projekty miękkie-społeczne” - maksymalnie 50 000 zł;

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania;

4) których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania w stosunku do wartości proponowanego zadania;

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;

6) które zakładają realizację jedynie części zadania (np. części projektowej bez środków na wykonanie);

7) które nie spełniają warunku ogólnodostępności w zakresie korzystania przez wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.

Co się dzieje z projektem po jego złożeniu ?

Każdy złożony projekt przechodzi weryfikację przez Zespół Konsultacyjny pod względem zgodności
z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez niego wymogów formalnych.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do jego analizy lub jest niezgodny z limitami finansowymi, osoba składająca formularz, zostanie poinformowana o konieczności dokonania uzupełnienia lub modyfikacji. Na dokonanie korekty będzie miała 3 dni robocze.

Wyniki weryfikacji zgłoszonych projektów, zostaną podane na stronie internetowej www.aleludzki.pl Projekty otrzymają znaczniki „przyjęty” oraz „niedopuszczony do głosowania”.

Każdy „przyjęty” projekt otrzyma losowo wybrany numer identyfikacyjny ID, który zadecyduje o jego miejscu na liście do głosowania. Lista projektów, na które można oddać głosy, opublikowana zostanie na portalu: aleludzki.pl .

W przypadku, gdy projekt zostanie negatywnie oceniony, wnioskodawca ma prawo odwołać się od tej decyzji. Odwoławczy Zespół Konsultacyjny ponownie zweryfikuje ten projekt, w oparciu o argumenty podane przez osobę zgłaszającą.

W razie dodatkowych pytań…

zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, telefonując pod nr: (42) 270 03 15 oraz (42) 270 03 34 lub wysyłając mail na adres: abo@aleksandrow-lodzki.pl