Regulamin

UCHWAŁA NR XXXV/268/21

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM


z dnia 25 lutego 2021 roku


w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/255/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022


Na podstawie art. 5a, art. 7 ust.1 pkt 17 w zw. z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.)


Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:


§1. W uchwale nr XXXIV/255/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 wprowadza się następujące zmiany:


1)   tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022”;

2)   użyte w treści uchwały i jej załącznikach:

a)      w różnym przypadku wyrazy " Aleksandrowski Budżet Obywatelski 2021/2022 " zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Aleksandrowski Budżet Obywatelski 2022”,

b)     skrót „ABO 2021/2022” zastępuje się skrótem „ABO 2022”;

3) w Regulaminie Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 stanowiącym załącznik do uchwały :

a)   w § 1. ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 1.Przez pojęcie budżetu obywatelskiego należy rozumieć szczególną formułę konsultacji społecznych w ramach której mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki.”,

b)   w § 4. ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie:

 „ 1. Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu jednego roku budżetowego 2022.”,

c)    w § 11 ust. 4-10 otrzymują nowe brzmienie i dodaje się ust.11:

„ 4. Karta Oceny Projektu zawiera zbiór zasad i wymogów formalnych, prawnych i technicznych determinujących przyjęcie projektu lub niedopuszczenie go do głosowania.

5.W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub jest niezgodny z limitami finansowymi, o których mowa w § 3 pkt. 2, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie i pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji. 

6. Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego składający propozycję ma 3 dni robocze na dokonanie korekty.

7.Wniosek nie może być korygowany więcej niż jeden raz.

8.W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że dwa lub więcej projekty dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim niezwłocznie informuje telefonicznie Wnioskodawców o zaistniałej sytuacji celem uzyskania zgody umożliwiającej połączenia projektów w jeden.

W przypadku braku zgody autorów wnioskodawców na połączenie projektów procedowane są one osobno.

9.Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.aleludzki.pl. Propozycje zadań otrzymają znaczniki „przyjęty” i „niedopuszczony do głosowania”.

10.Każdy projekt z listy projektów oznaczonych frazą „przyjęty” otrzyma losowo wybrany numer identyfikacyjny ID znajdując się tym samym na liście projektów objętych głosowaniem.

11.Lista projektów, na które będzie można oddać głos zostanie przedstawiona niezwłocznie po jej ustaleniu na stronie internetowej www.aleludzki.pl”

d)   w § 12. ust. 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„3.Prawo do złożenia odwołania przysługuje w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji o wyniku weryfikacji wniosków w sposób wskazany w §11 ust.9.”

e)    w § 12. ust. 5. otrzymuje nowe brzmienie:

„.5.Informacja o rozstrzygnięciu odwołania przekazywana jest projektodawcy wraz z uzasadnieniem drogą pocztową lub drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania.”

f)    w załączniku nr 3 do Regulaminu Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 „Ramowy wzór elektronicznego formularza zgłoszeniowego projektu w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022” ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:


         „.1. Wnioskodawca: 











  Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania (miejscowość, ulica,

numer domu, numer mieszkania)

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*


*Podając adres e-mail oraz/lub nr telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu ułatwienia kontaktu przy weryfikacji oraz realizacji zadania.”

 

g)   załącznik nr 4 do Regulaminu Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 „Wzór karty oceny projektu” otrzymuje nowe brzmienie:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.




Załącznik do uchwały nr XXXV/268/21

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 25 lutego 2021


„Załącznik nr 4

do Regulaminu Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022


Wzór karty oceny projektu


1. Numer identyfikacyjny projektu


2. Kategoria projektu


3. Nazwa projektu




4. Opis projektu








Tak

Nie

Nie dotyczy

5. Weryfikacja pod względem spełnienia wymogów formalnych:


a)    czy złożenie projektu odbyło się poprzez wypełnienie formularza wniosku w formie elektronicznej?

          

b)   czy złożenie projektu odbyło się poprzez wypełnienie formularza w wyznaczonym czasie?

                        

c)    czy projekt zawiera stosowne zgody, oświadczenia?






Tak

Nie

Nie dotyczy

6. Weryfikacja pod względem zgodności z prawem


a)    czy projekt jest zgodny z obowiązującymi normami prawnymi (krajowymi i UE)?



b)   czy realizacja projektu należy do zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym?



c)    czy projekt jest zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego?



d)   czy projekt jest zgodny z obowiązującymi w Gminie strategiami i programami?








Tak

Nie

Nie dotyczy

7. Weryfikacja pod względem wykonalności technicznej


a)    czy szacowany koszt jednostkowej realizacji nie przekracza kosztów określonych w regulaminie ABO?



b)   czy projekt da się zrealizować w zakładanym w regulaminie ABO czasie?



c)    czy realizacja projektu może się odbyć na wskazanym przez Projektodawcę terenie?



d)   czy Gmina posiada dostęp do technologii umożliwiającej realizację projektu (bez ponoszenia dodatkowych kosztów realizacji projektu)?






8. Czy realizacja zadania jest ekonomicznie uzasadniona ze względu na koszty funkcjonowania?


9. Czy złożono inne projekty dotyczące tej inwestycji? Jeśli tak, jakie otrzymały numery?


10. Czy projekt uwzględnia uniwersalne projektowanie?

Tak

Nie

Nie dotyczy

11. Czy projekt spełnia pozostałe wymagania określone w regulaminie ABO, jeśli nie to które punktu nie są

spełnione?


12. Ocena wniosku

Przyjęty

Niedopuszczony do głosowania

13. Uzasadnienie (tylko w przypadku projektów niedopuszczonych do głosowania)










UCHWAŁA NR XXXIV/255/21

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM


z dnia …………. 2021 roku


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022


Na podstawie art. 5a, art. 7 ust.1 pkt 17 w zw. z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.)


Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:


§1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb konsultacji społecznych w ramach realizowanego przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego budżetu obywatelskiego - w formie Regulaminu Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.


§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.























Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/255/21

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 28 stycznia 2021 r.


REGULAMIN ALEKSANDROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021/2022


Postanowienia ogólne


§ 1. 1.Przez pojęcie budżetu obywatelskiego należy rozumieć formułę konsultacji społecznych

w sprawie przeznaczenia części zarezerwowanych w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki środków pieniężnych na projekty wskazane przez mieszkańców.

2. Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Aleksandrowskiego   Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 wynosi 1 200 000 złotych.

                                                    

§ 2. 1. Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, projekt inwestycyjny lub remontowy w ramach jednej z dwóch kategorii, którego realizacja należy do zadań własnych Gminy Aleksandrów Łódzki wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

1)  „Projekty inwestycyjne”;

2)  „Projekty miękkie – społeczne”.

2. Zgłoszone projekty powinny uwzględniać, o ile jest to możliwe, wymogi uniwersalnego projektowania, to znaczy zapewniać aby dany projekt był użyteczny dla wszystkich, w możliwie najwyższym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (co nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeśli jest to potrzebne).


§ 3. W ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 nie mogą być realizowane

zadania:

1)    które nie zaspokajają zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących zadania własne gminy, określone w szczególności w artykule 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach;

2)    których szacowany koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż przewidziany dla poszczególnych kategorii:

a)  „Projekty inwestycyjne” – maksymalnie 200 000 zł,

b)  „Projekty miękkie-społeczne” - maksymalnie 50 000 zł;

3)    które stoją w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania;

4)    których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty; utrzymania w stosunku do wartości proponowanego zadania;

5)    które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;

6)    które zakładają realizację jedynie części zadania (np. części projektowej bez środków na wykonanie);

7)    które nie spełniają warunku ogólnodostępności w zakresie korzystania przez wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.

 

§ 4. 1. Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu jednego roku budżetowego z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadań na lata następne zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

2. W przypadku gdy koszt realizacji danego projektu wskazany przez wykonawcę przedstawiającego

najkorzystniejszą ofertę przekroczy o 10% zakładany koszt jego realizacji Gmina Aleksandrów Łódzki odstępuje od realizacji wskazanego projektu.


§ 5. Wdrażanie Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 obejmuje następujące etapy:

1)  konsultacje społeczne – zgłaszanie projektów zadań;

2)  weryfikację zgłoszonych zadań;

3)  głosowanie;

4)  ogłoszenie wyników.


Konsultacje społeczne - zgłaszanie projektów

 

§ 6. 1. Projekty w ramach konsultacji społecznych zgłaszać może każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki.

2.     Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www.aleludzki.pl.

3.    Elektroniczny formularz będzie można także wypełnić w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, który będzie punktem konsultacyjnym w czasie zgłaszania projektów w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022. Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego.


§ 7. 1. Każdej osobie uprawnionej do zgłaszania projektów przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego projektu w danej kategorii (maksymalna ilość zgłoszonych projektów przez jedną osobę – 2 – po jednym w każdej z kategorii).

2.    Zgłaszający projekt musi określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. W przypadku braku możliwości precyzyjnego oszacowania kosztu realizacji, Zgłaszający może skontaktować się z właściwym rzeczowo wydziałem (projekty inwestycyjne: Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, projekty społeczne-miękkie: Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą) w celu uzyskania niezbędnych informacji o kosztach realizacji. Ostatecznej wyceny dokonuje Zespół Konsultacyjny.

3.    Zgłoszenie jest ważne tylko jeśli wypełnione zostaną wszystkie obowiązkowe pola formularza.

4.    W przypadku zgłoszenia projektu zadania przewidzianego do realizacji na terenie placówek oświatowych lub innych jednostek nad którymi nadzór sprawuje Gmina, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenie podmiotu uprawnionego do reprezentowania placówki, dotyczące ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ABO 2021/2022. Oświadczenie należy przesłać w formie skanu jako załącznik do zgłoszonego projektu. W przypadku problemu ze zeskanowaniem oświadczenia można zrobić to w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w godzinach pracy Urzędu.

5.    W przypadku zgłoszenia projektu, którego realizacja wymaga wykorzystania terenu, którego właścicielem/zarządcą nie jest Gmina Aleksandrów Łódzki, wnioskodawca musi uzyskać zgodę od właściciela/zarządcy terenu na dysponowanie terenem w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. Właściciel/zarządca terenu musi podpisać właściwe oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu ABO 2021/2022. Oświadczenie należy przesłać w formie skanu jako załącznik do zgłoszonego projektu. W przypadku problemu ze zeskanowaniem oświadczenia można zrobić to w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w godzinach pracy Urzędu.


§ 8. 1. Ustala się następujący harmonogram przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022.

1)    Konsultacje społeczne – zgłaszanie projektów zadań

a)    W formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl – w okresie od 6 kwietnia 2021r. od godz. 12:00 do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00

b)    W formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00

2)    weryfikacja zgłoszonych projektów zadań przez Zespół Konsultacyjny – do dnia 7 maja 2021 r.

3)    głosowanie na zgłoszone projekty zadań, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Konsultacyjny:

a)      w formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl – w okresie od 10 maja 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 24 maja 2021 r., do godz. 12:00

b)     w formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 10 maja 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 24 maja 2021 r., do godz. 12:00

4)    Ogłoszenie wyników - 25 maja 2021 r.


§ 9. Wytyczne dotyczące elektronicznego formularza zgłoszeniowego stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu ABO 2021/2022.


§ 10. Dodatkowe informacje dotyczące zasad zgłaszania projektów można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl.


Weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach Konsultacji Społecznych

- zasady oceny zgłaszanych projektów


§ 11. 1. W celu weryfikacji przesłanych projektów powołuje się Zespół Konsultacyjny w składzie:

1) Przewodniczący: Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

2) Członkowie:

a)    Zastępca Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego,

b)    Sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego,

c)    Skarbnik Aleksandrowa Łódzkiego,

d)    Naczelnik Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,

e)    Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,

f)     Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,

g)    Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,

h)    Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim,

i)     Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim,

j)     Prezes PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim,

k)    Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim,

l)     Dyrektor Miejskiej Pływalni Olimpijczyk,

m)  Dyrektor Biblioteki im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim,

n)    Przedstawiciel Aleksandrowskiej Rady Seniora,

o)    Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego,

p)    Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

q)    Przedstawiciel Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Aleksandrowie Łódzkim.

2.    Projekty zostaną zweryfikowane pod względem ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych.

3.    Weryfikacja projektów prowadzona będzie w oparciu o Kartę Oceny Projektu , której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu ABO 2021/2022.

4.    W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub jest niezgodny z limitami finansowymi, o których mowa w § 3 pkt. 2, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie i pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji. 

5.    Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego składający propozycję ma 3 dni robocze na dokonanie korekty.

6.    Wniosek nie może być korygowany więcej niż jeden raz.

7.    W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że dwa lub więcej projekty dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim niezwłocznie informuje telefonicznie Wnioskodawców o zaistniałej sytuacji celem uzyskania zgody umożliwiającej połączenia projektów w jeden.

W przypadku braku zgody autorów wnioskodawców na połączenie projektów procedowane są one osobno.

8.    Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.aleludzki.pl. Propozycje zadań otrzymają znaczniki „przyjęty” i „nieprzyjęty”. W przypadku projektów oznaczonych frazą „nieprzyjęty” przedstawione zostanie uzasadnienie przyczyn odrzucenia projektu.

9.    Każdy projekt z listy projektów oznaczonych frazą „przyjęty” otrzyma losowo wybrany numer identyfikacyjny ID znajdując się tym samym na liście projektów objętych głosowaniem.

10. Lista projektów, na które będzie można oddać głos zostanie przedstawiona niezwłocznie po jej

ustaleniu na stronie internetowej www.aleludzki.pl

 

Procedury odwoławcze

 

§ 12. 1. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji projektu przez Zespół Konsultacyjny autor projektu uprawniony jest do złożenia pisemnego odwołania do Odwoławczego Zespołu Konsultacyjnego.

2.    Odwoławczy Zespół Konsultacyjny powołuje zarządzeniem Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego określając jego skład oraz zasady pracy.

3.    Prawo do złożenia odwołania przysługuje w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji o wyniku weryfikacji wniosków w sposób wskazany w §9 ust.8.

4.    W wyniku odwołania projekt poddany zostaje ponownej weryfikacji z uwzględnieniem argumentów zawartych w odwołaniu.

5.    Informacja o rozstrzygnięciu odwołania przekazywana jest projektodawcy wraz z uzasadnieniem drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wniesienia do urzędu wniosku o jej przeprowadzenie.

6.    Rozstrzygniecie Odwoławczego Zespołu Konsultacyjnego ma charakter ostateczny.

7.    Informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji projektów zamieszczana jest na stronie internetowej www.aleludzki.pl


Ogólne zasady głosowania i obliczanie wyników

 

§ 13. 1. Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy Aleksandrów Łódzki.

2.    Każdy uprawniony do głosowania może zagłosować w formie elektronicznej na stronie internetowej: aleludzki.pl. Głosowanie ma charakter jawny.

3.    Elektroniczny formularz będzie można także wypełnić w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 10 maja 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 24 maja 2021 r., do godz. 12:00

4.    Każdy głosujący, w ramach głosowania, może wskazać dowolną liczbę projektów, których łączna wartość nie będzie przekraczała 1 200 000 zł. Aby głosowanie było ważne, należy wskazać przynajmniej jeden projekt.

 

§ 14. Oddane w ramach głosowania głosy będą uznane za nieważne w przypadku:

1)  oddania głosu przez osobę nieuprawnioną;

2)  braku wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych formularza do głosowania;

3)  oddania głosu na większą lub mniejszą ilość zadań niż wskazana w niniejszym Regulaminie;

4)  zagłosowania więcej niż jeden raz przez jedną osobę.


§ 15. 1. Projekty z największą ilością głosów znajdą się na liście projektów do realizacji w

              2021/2022r.

2.    W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów przez dwa projekty, o kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

3.    W ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą ilość głosów, a łączna ich wartość nie przekroczy kwoty 1 200 000 złotych.

4.    Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu na liście przekroczą pozostałą kwotę przewidzianą w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022, uwzględnione zostanie pierwsze zadanie na liście, którego koszt realizacji nie przekroczy puli dostępnych środków.

5.    Wyniki głosowania ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.aleludzki.pl, w Telewizji Aleksandrów Łódzki oraz w gazecie „40 i cztery”.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022




Aleksandrów Łódzki, dn.  ……………….….




……………………………..

(pieczęć placówki/instytucji)



Oświadczenie o ogólnodostępności obiektu


Wyrażam zgodę na realizację projektu …………………………………………………………………..

                                                                                         (nazwa projektu)


zgłoszonego przez Panią/Pana …………………...………………………………………………………

                                                                                                  (imię i nazwisko projektodawcy)


w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 na terenie


……….…………………………………………………………………………………………………...


....................................................................................................................................................................

(nazwa i adres placówki/instytucji)


Oświadczam, że zrealizowany projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Aleksandrowa Łódzkiego. Zobowiązuję się również do zapewnienia niezbędnych kosztów eksploatacji zrealizowanego projektu.





…………………………………..

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania placówki/instytucji)













Załącznik nr 2

do Regulaminu Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022



Aleksandrów Łódzki, dn. …………………….


Oświadczenie właściciela/zarządcy terenu

na dysponowanie terenem w zakresie niezbędnym do realizacji projektu

(dotyczy właściciela terenów, których właścicielem/zarządcą nie jest Gmina Aleksandrów Łódzki)


W związku z projektem ………………...………………………………………………..........................

(nazwa projektu)


zgłoszonym przez Panią/Pana ………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko projektodawcy)


w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022, oświadczam że jestem właścicielem /zarządcą (jesteśmy właścicielami/ zarządcami) terenu


………………………..……………………………………………………………………..…………..


…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa terenu)


i mając do tego prawo, wyrażam (wyrażamy) zgodę na realizację wskazanego powyżej projektu na terenie


……………………………..……………………………………………………………………………..

(dokładny adres terenu, ew. nr działki)


Udzielenie niniejszej zgody jest równoznaczne z udzieleniem prawa do dysponowania terenem, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego.

W przypadku przyjęcia ww. projektu do realizacji w ramach ABO 2021/2022 , zobowiązuję ( zobowiązujemy ) się do zawarcia z Gminą Aleksandrów Łódzki umowy o współpracy , w ramach której :

1) zobowiążemy się do nieodpłatnego administrowania obiektem powstałym w ramach projektu , zapewniając nieodpłatny powszechny dostęp do tego obiektu , zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) zapewnimy ponadto nieodpłatnie

a)     przestrzeganie przepisów sanitarnych, BHP i przeciwpożarowych,

b)     dozorowanie obiektu,

c)     utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu,

d)     pokrywanie kosztów oświetlenia obiektu (jeśli będzie ono niezbędne dla działania, właściwego utrzymania obiektu)

e)     zamykanie i otwieranie obiektu w wyznaczonym czasie,

f)     utrzymywanie obiektu w należytym stanie, w szczególności dokonywanie jego konserwacji, napraw niezbędnych do zachowania obiektu w stanie niepogorszonym,

3) zobowiążemy się do uzyskiwania pisemnej zgody Gminy Aleksandrów Łódzki na ewentualne prace modernizacyjno-inwestycyjne na obiekcie


Powyższa umowa zawarta zostanie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników ABO 2021/2022.



………………………………..

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania placówki/instytucji)

Załącznik nr 3

do Regulaminu Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022


RAMOWY WZÓR ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA

ZGŁOSZENIOWEGO PROJEKTU

W RAMACH ALEKSANDROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021/2022

 

1.    Wnioskodawca: 










 Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zameldowania (miejscowość, ulica,

numer domu, numer mieszkania)

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*


*Podając adres e-mail oraz/lub nr telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu ułatwienia kontaktu przy weryfikacji oraz realizacji zadania.

 

 

2.    Kategoria zgłaszanego projektu (należy zaznaczyć właściwą kategorię)


Projekty inwestycyjne – koszt realizacji do 200 000 zł       


Projekty miękkie-społeczne – koszt realizacji do 50 000 zł



3.    Nazwa projektu: 

 





4.    Miejsce realizacji projektu (np. adres, istniejący obiekt, dane właściciela lub zarządcy terenu)

 





5.    Opis projektu (opisanie tego co zostanie zrealizowane w ramach realizacji projektu z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o ile jest to możliwe)

Uwaga! Projekty nie mogą zawierać wskazań konkretnych wykonawców zadania. 

 










6.    Uzasadnienie projektu (cel i potrzeba realizacji zadania, uzasadnienie wpływu realizacji projektu na życie mieszkańców). 











7.    Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców (np. odbiorcy projektu, godziny otwarcia, informacje o przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych, ewentualne ograniczenia w dostępie do obiektu). 

 










8.    Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jego części składowych. 


Składowe części projektu:

Koszty szacunkowe:









OGÓŁEM:



9.    Załączniki (pole nieobowiązkowe) 


a)    oświadczenie o ogólnodostępności (oświadczenie podmiotu uprawnionego do reprezentowania placówki oświatowej lub innej jednostki, nad którą nadzór sprawuje Gmina Aleksandrów Łódzki, określające zasady korzystania z projektu z zachowaniem zasady ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki – należy dołączyć je, gdy obiekt nie jest ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców). 

b)    oświadczenie właściciela/zarządcy terenu, którego właścicielem/zarządcą nie jest Gmina       Aleksandrów Łódzki na dysponowanie terenem w zakresie niezbędnym do realizacji       projektu

 






Oświadczenie



       Z chwilą złożenia projektu zadania zrzekam się nieodpłatnie na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki całości praw autorskich majątkowych do projektu na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania utworu każdą znaną techniką, wprowadzania do obrotu zarówno w Polsce jak i zagranicą, publicznego odtwarzania, wykorzystywania w materiałach promocyjnych Gminy Aleksandrów Łódzki, zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

 

 Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie

Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 (wypełnia rodzic lub opiekun prawny osoby małoletniej, która chce złożyć projekt w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022). 

 







 Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Data urodzenia rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Adres zameldowania rodzica lub opiekuna prawnego

 

       Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym zgłaszającego projekt (imię i nazwisko) w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 oraz akceptuję jego udział w tym przedsięwzięciu.

 

       Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022, treścią projektu zgłoszonego przez mojego podopiecznego oraz, że wszystkie podane dane są prawdziwe i aktualne. 

 

       Wyrażam zgodę na zrzeczenie się przez mojego podopiecznego (imię i nazwisko) nieodpłatnie na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki całości praw autorskich majątkowych do projektu na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania utworu każdą znaną techniką, wprowadzania do obrotu zarówno w Polsce jak i zagranicą, publicznego odtwarzania, wykorzystywania w materiałach promocyjnych Gminy Aleksandrów Łódzki, zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wdrażaniem Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach wdrożenia Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022, na podstawie art. 6 lit.e RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  3. Masz prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia wyrażonej zgody i usunięcia danych w zakresie udzielonych danych kontaktowych.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie: podać link do strony.

Załącznik nr 4

do Regulaminu Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022


Wzór karty oceny projektu


1. Numer identyfikacyjny projektu


2. Kategoria projektu


3. Nazwa projektu




4. Opis projektu







5. Czy realizacja należy do zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym?


6. Czy szacowany koszt jednostkowej realizacji nie przekracza kosztów określonych w regulaminie ABO?


7. Czy projekt jest zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego?


8. Czy realizacja zadania jest ekonomicznie uzasadniona ze względu na koszty funkcjonowania?


9. Czy złożono inne projekty dotyczące tej inwestycji? Jeśli tak, jakie otrzymały numery?


10. Czy projekt spełnia warunki wykonalności technicznej?


11. Czy projekt uwzględnia uniwersalne projektowanie?

Tak

Nie

Nie dotyczy

12. Czy projekt spełnia pozostałe wymagania określone w regulaminie ABO, jeśli nie to które punktu nie są

spełnione?


13. Czy do wniosku dołączono

niezbędne załączniki?


14. Ocena wniosku

Przyjęty

Nieprzyjęty

15. Uzasadnienie (tylko w przypadku projektów nieprzyjętych)





Ustawienia
  • Aa
  • Aa+
  • Aa++