Najczęściej zadawane pytania

Instrukacja głosowania dostępna tutaj:  https://youtu.be/fifxDS5q-v0 


Jeśli nie mamy jeszcze konta, zaczynamy od jego założenia. Na stronie www.aleludzki.pl w prawym górnym roku klikamy na przycisk „zaloguj”, następnie „zarejestruj się”. Podczas zakładania konta musimy podać swój adres mailowy i hasło do konta na stronie aleludzki.pl. Hasło musi zawierać m.in. dużą literę, jakiś znak specjalny i cyfrę.


Po kliknięciu na pierwszy z projektów, na który chcemy zagłosować, zostaniemy przekierowani na stronę „edycja danych”.


Po uzupełnieniu rubryk i zapoznaniu się z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz zaznaczeniu informacji: „Akceptuję poniższe oświadczenie”, klikamy na przycisk u dołu strony „Zapisz”. Zostaniemy automatycznie ponownie przekierowani do listy projektów, na które możemy głosować.


Zalecamy zapoznanie się z wszystkimi projektami przed rozpoczęciem głosowania (przycisk „O projekcie”). Chyba, że mamy już „upatrzone” swoje typy i znamy ich numery — wtedy możemy od razu na nie głosować lub odszukać je wpisując w okienko w lewym górnym rogu strony („Wyszukaj projekt, którego szukasz”).


Lista projektów przesuwa się w dół i w górę. W prawym górnym rogu cały czas wyświetla się informacja o kwocie, jaką mamy do dyspozycji. Po każdym oddaniu głosu na wybrany przez nas projekt, zmienia się suma, jaką już „wydaliśmy”. Możemy więc wybrać kilka projektów, ale ich suma nie może przekroczyć 1 mln 200 tys. zł (system tego „pilnuje”).


Jeśli z jakichś powodów zmienimy zdanie, możemy zrezygnować z już zaznaczonych projektów. Nad listą znajduje się przycisk „Zresetuj głosy”. Po jego naciśnięciu wszystkie nasze wybory zostaną usunięte. Znajdujący się obok przycisk „Wróć” przekieruje nas na stronę główną, ale zapamiętane zostaną wszystkie wybrane dotąd projekty.


Ostateczne wysłanie (oddanie) głosu na wybrane projekty odbywa się po kliknięciu na znajdujący się, tuż pod informacją o dostępnej i wykorzystanej kwocie, w prawym górnym rogu przycisk „Potwierdź głosy”. Wyskoczy wówczas okienko z pytaniem, „Czy na pewno chcesz potwierdzić i wysłać swoje głosy?”. Jeśli jesteśmy zdecydowani ostatecznie zakończyć wybór projektów i oddać swój głos, klikamy na przycisk „Potwierdź i wyślij”. Nasz głos został wysłany (pokaże się w prawym górnym rogu na zielonym tle informacja o tym i podziękowanie za udział w głosowaniu). Po akceptacji przyciskiem „Potwierdź i wyślij” nie ma już możliwości cofnięcia oddanego głosu.To ważne: zastanówmy się dobrze, na które projekty chcemy zagłosować. W trakcie głosowania możemy zresetować nasze wybory i „wydać pieniądze” jeszcze raz. Ostateczne (bez możliwości cofnięcia decyzji) oddanie głosu następuje dopiero po dwukrotnym zaakceptowaniu komunikatu „Potwierdź i wyślij”.


W przypadku wątpliwości lub pytań można kontaktować się z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą pod numerem telefonu: 42 27 00315.

W Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki. Jeżeli chcesz się włączyć w decydowanie o części budżetu miasta, to na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje na ten temat!  

Możesz zgłaszać własne pomysły do listy projektów albo tylko wskazać w głosowaniu najlepsze, według Ciebie, projekty. 

1) Zgłaszanie projektów zadań:

a) W formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl – w okresie od 6 kwietnia 2021r. od godz. 12:00 do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00,

b) W formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00;

2) weryfikacja zgłoszonych projektów zadań przez Zespół Konsultacyjny – do dnia 7 maja 2021 r.;

3) głosowanie na zgłoszone projekty zadań:

a) w formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl – w okresie od 10 maja 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 24 maja 2021 r., do godz. 12:00,

b) w formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 10 maja 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 24 maja 2021 r., do godz. 12:00;

4) Ogłoszenie wyników - 25 maja 2021 r.

Każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki ma szansę zdecydować, na co zostaną wydane publiczne pieniądze. Jest to realna szansa, aby poprawić swoje najbliższe otoczenie.

Propozycję zadania należy zgłosić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: aleludzki.pl . Można zrobić to w domu lub, w przypadku problemu z wypełnieniem, odwiedzić Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (Plac Kościuszki 4) w godzinach pracy lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 42 270 03 15 lub 42 270 03 34) w innym dogodnym terminie.

Każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki może złożyć maksymalnie dwa projekty – po jednym w każdej kategorii: projekty inwestycyjne oraz projekty miękkie - społeczne.

W przypadku osób małoletnich potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego udzielana poprzez wypełnienie odpowiednich pól elektronicznego formularza.

Te duże inwestycje można określić jako te, które wiążą się ze stałą ingerencją w przestrzeń publiczną. Najprościej je zdefiniować, odpowiadając sobie na pytanie, czy ten pomysł na trwałe zmieni obszar, którego dotyczy. Do puli projektów inwestycyjnych należy zaliczyć wszelkie remonty oraz budowy dróg czy oświetlenia. Ale to nie tylko te najbardziej kosztowne projekty. Wnioskowanie o postawienie dodatkowej ławki czy kosza na śmieci w parku, to także zadanie inwestycyjne. Natomiast wszelkie pomysły, których celem będzie integracja mieszkańców, a więc np. koncerty, warsztaty, pokazy należą już do tej drugiej puli projektów społecznych-miękkich.

Jest to wymóg formalny, aby wniosek został rozpatrzony. Dane kontaktowe są potrzebne, gdy zaistnieje potrzeba doprecyzowania zgłoszonej propozycji. Umożliwi to kontakt z wnioskodawcą w przypadku, gdy coś będzie nieściśle lub nieprecyzyjnie określone i tym samym może zapobiec odrzuceniu wniosku na etapie jego weryfikacji. Może zaistnieć także sytuacja, gdy dwa lub więcej wniosków będą obejmowały ten sam zakres działań i wtedy będzie możliwość wypracowania wspólnego stanowiska.

Najlepiej zrobić to wyczerpująco – wypełnić wszystkie pole formularza w taki sposób, by Zespół Konsultacyjny mógł bez problemu odczytać nasze intencje. Przy każdym polu formularza do wypełnienia napisane jest jaką informację należy podać. W przypadku nazwy projektu starajmy się by była ona prosta i zrozumiała dla każdego. Nie będzie z tym problemu w przypadku dużych inwestycji jakimi są m.in. budowa chodnika czy wykonanie oświetlenia, bo wtedy należy podać czynność, o którą nam chodzi i jej lokalizację, np. Naprawa nawierzchni przy ul. ….. W przypadku projektów społecznych, gdzie można zgłaszać wszelkie inicjatywy, których celem jest ogólnie pojęta integracja mieszkańców, a więc np. koncerty, warsztaty, pokazy czy prelekcje, dobrze zadbać o „chwytliwą” nazwę. Czemu warto to zrobić? Może okazać się to pomocne już na etapie głosowania, jeśli nasz projekt przejdzie pozytywnie ocenę Zespołu Konsultacyjnego. Wtedy odpowiednia nazwa może zachęcić do wyboru danej propozycji.

W formularzu można podać nawet orientacyjną wycenę. Należy pamiętać o tym, że wartość zgłaszanego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł, a projektu społecznego 50 000 zł. Wycena podana przez zgłaszającego usprawni pracę Zespołu Konsultacyjnego, który i tak sprawdza czy projekt mieści się w podanym przedziale cenowym i dokonuje ostatecznej weryfikacji kosztorysu.

Zgłaszający może również skontaktować się z właściwym rzeczowo wydziałem w celu uzyskania potrzebnych informacji nt. kosztów realizacji danego pomysłu. W przypadku projektów inwestycyjnych należy kontaktować się z Wydziałem Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (wykaz nr tel. i adresów e-mail: https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=3471), a w przypadku projektów społecznych-miękkich – z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą (wykaz nr tel. i adresów e-mail: https://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=3730)

To zależy od projektu, jaki został zgłoszony. W regulaminie przewidziane zostały dwa rodzaje oświadczeń:

1/oświadczenie podmiotu uprawnionego do reprezentowania placówki, dotyczące ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki. Oświadczenie to dołącza się w przypadku zgłoszenia projektu przewidzianego do realizacji na terenie placówek oświatowych lub innych jednostek, nad którymi nadzór sprawuje Gmina

2/oświadczenie właściciela/zarządcy terenu, którego właścicielem/zarządcą nie jest Gmina Aleksandrów Łódzki na dysponowanie terenem w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszonego projektu

Jeśli w przypadku zgłoszenia, wymagane jest któreś z powyższych oświadczeń, należy przesłać je w formie skanu jako załącznik do zgłoszonego projektu. W przypadku problemu ze zeskanowaniem oświadczenia można zrobić to w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Nie przejdą pozytywnie oceny projekty:

1) które nie zaspokajają zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących zadania własne gminy, określone w szczególności w artykule 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach;

2) których szacowany koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż przewidziany dla poszczególnych kategorii:

a)„Projekty inwestycyjne” – maksymalnie 200 000 zł,

b)„Projekty miękkie-społeczne” - maksymalnie 50 000 zł;

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania;

4) których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania w stosunku do wartości proponowanego zadania;

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;

6) które zakładają realizację jedynie części zadania (np. części projektowej bez środków na wykonanie);

7) które nie spełniają warunku ogólnodostępności w zakresie korzystania przez wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.

Każdy złożony projekt przechodzi weryfikację przez Zespół Konsultacyjny pod względem zgodności

z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez niego wymogów formalnych.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do jego analizy lub jest niezgodny z limitami finansowymi, osoba składająca formularz, zostanie poinformowana o konieczności dokonania uzupełnienia lub modyfikacji. Na dokonanie korekty będzie miała 3 dni robocze.

Wyniki weryfikacji zgłoszonych projektów, zostaną podane na stronie internetowej www.aleludzki.pl Projekty otrzymają znaczniki „przyjęty” oraz „niedopuszczony do głosowania”.

Każdy „przyjęty” projekt otrzyma losowo wybrany numer identyfikacyjny ID, który zadecyduje o jego miejscu na liście do głosowania. Lista projektów, na które można oddać głosy, opublikowana zostanie na portalu: aleludzki.pl .

W przypadku, gdy projekt zostanie negatywnie oceniony, wnioskodawca ma prawo odwołać się od tej decyzji. Odwoławczy Zespół Konsultacyjny ponownie zweryfikuje ten projekt, w oparciu o argumenty podane przez osobę zgłaszającą.

Przegląd:

Dokument do pobrania: TUTAJ

Dokument do pobrania


Przegląd:

zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, telefonując pod nr: (42) 270 03 15 oraz (42) 270 03 34 lub wysyłając mail na adres: abo@aleksandrow-lodzki.pl